راه هوشمندانه
برای ارسال پست خودکار به اینستاگرام

صرفه جویی در زمان مدیریت حساب های اینستاگرام خود، انتشار و تجزیه و تحلیل تمام پست های خود را در یک پنل.

شروع کنید * 5 روز آزمایشی رایگان

در اینجا ویژگی هایی برای شما است

طراحی منحصر به فرد
طراحی منحصر به فرد
چندین حساب
چندین حساب
پست خودکار
پست خودکار
برنامه تقویم
برنامه تقویم
آزمایشی رایگان
آزمایشی رایگان
امن برای استفاده
امن برای استفاده
رسپانسیو
رسپانسیو
ذخیره سازی ابری
ذخیره سازی ابری

قیمت مناسب برای شما

3000.00 Toman/ماهانه
آلفا
سالانه: 30000.00 Toman
صرفه جویی شما 6000.00 Toman
فقط 1 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (عکس+ویدیو),
آلبوم (عکس+ویدیو)
ورودی های ابری:
ماژول ها
آخ فخ
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 20MB
5000.00 Toman/ماهانه
بتا
سالانه: 50000.00 Toman
صرفه جویی شما 10000.00 Toman
تا 3 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (عکس+ویدیو),
آلبوم (عکس+ویدیو)
ورودی های ابری:
ماژول ها
آخ فخ
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 20MB
9000.00 Toman/ماهانه
گاما
سالانه: 90000.00 Toman
صرفه جویی شما 18000.00 Toman
تا 8 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (فقط عکس),
آلبوم (فقط عکس)
ورودی های ابری:
ماژول ها
آخ فخ
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 50MB